Συναινετικό διαζύγιο: Συμφωνία για τον διακανονισμό περιουσιακών στοιχείων